Schwarzwaldmuseum Triberg

Besuch am Schwarzwaldmusée zu Triberg mat Opname vun mechaneschen Instrumenter déi och fir d'Tounspur gedéngt hunn. Besuch im Schwarzwaldmuseum in Triberg, mit besonderer Aufmerksamkeit für die mechanischen Intrumente (Orchestrion) mit dem orginal Ton. Visite au musée de la Forê

Continue Reading

Fräiliichtmusée Vogtsbauernhof

Besuch am Fräiliichtmusée "Vogtsbauernhof" zu Gutach am Schwarzwald. Streifzug durch den Freilichtmuseum "Vogtsbauernhof" in Gutach, Schwarzwald Promenade à travers l'éco-musée "Vogtsbauernhof" en Forêt noire.

Continue Reading